Disclaimer

Gebruikersovereenkomst – Privacy Policy

Copyright © Elementa

Elementa staat voor volgende gegevens:

Elementa bv
Lokhorstweg 8
3851SE ERMELO
Nederland
BTW-nummer: NL 8137.31.793.B01
e-mail: info@elementa.com
website: http://www.elementa.com

Artikel 1. Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker (zij het lid, bezoeker of adverteerder) van de site en van de diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Elementa behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Elementa kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Elementa zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (leden, bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. Elementa is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Elementa biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Er wordt steeds gepoogd de site zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Elementa kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

Elementa is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Elementa oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Elementa de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Elementa en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Elementa en zijn eigenaars behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Internetbedrijven en inkomsten die daaruit voortvloeien zijn onderhevig aan onbekende risico’s en daarom niet voor iedereen geschikt. Besluiten nemen op basis van de informatie in onze producten, diensten of website, dienen uitsluitend te geschieden met de kennis die u aanzienlijke verliezen zou kunnen lijden en/of dat u er niet zou kunnen in slagen winst te maken.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,…) eigendom zijn en blijven van Elementa. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elementa. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Artikel 4. Betalende diensten en producten

Zie onze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Elementa verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door Elementa gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. Elementa verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen aan de Elementa Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

In overeenstemming met de regels tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd. Elementa is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Alleen de individuele e-mail adressen die de bezoekers ons bezorgt worden opgeslagen. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Artikel 6. Bewijs en toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel rechtbanken bevoegd.