Algemene voorwaarden ICT

Herziene versie per 1 juni 2011 | Copyright © Elementa bv 2011
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Elementa
bv, Lokhorstweg 8a, 3851 SE Ermelo.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen Elementa en de
afnemer geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige
overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit
anderen hoofde. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met
Elementa te worden overeengekomen.
1.2 Onder de “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de
opdrachtgever danwel een ieder die met Elementa een overeenkomst
aangaat of wil aangaan, of voor wie Elementa een aanbieding doet of
een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
Artikel 2. Aanbiedingen, prijsoffertes
2.1 Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven en andere uitingen van
Elementa zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus immer vrijblijvend,
voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van
de door de afnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 De door Elementa aan afnemer verstrekte prijslijsten, brochures,
drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als
offerte.
2.3 Elementa behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder
opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren,
betalingen vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen
die voor Elementa afdoende zijn.
Artikel 3. Prijs
3.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De opgegeven
prijzen gelden voor levering af-magazijn. Ten aanzien van opdrachten
geldt, dat de prijzen exclusief andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd, alsmede andere bijkomende
kosten, waaronder de kosten van verpakkingen, in- en uitlading,
vervoer en verzekering zijn. Eventuele installatiekosten,
montagekosten en andere in verband met de levering te maken
kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.
3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande
prijzen, koersen, belastingen, lonen, rechten, lasten etc. Ingeval van
verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Elementa
gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een
dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de
overeenkomst te ontbinden.
3.3 Elementa is te allen tijde gerechtigd van haar afnemer
zekerheidstelling te verlangen terzake tijdige en volledige nakoming
harerzijds van enige overeenkomst en zal bij gebreke van het stellen
van de gevraagde zekerheid gerechtigd zijn de uitvoering der
overeenkomst(en) harerzijds op te schorten, totdat de verlangde
zekerheid zal zijn gesteld.
Artikel 4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Elementa een opdracht
schriftelijk heeft bevestigd of indien schriftelijke bevestiging
achterwege blijft, nadat Elementa met de uitvoering van de opdracht
is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst
juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen
vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Annuleringen worden niet
aanvaardbaar geacht, tenzij schriftelijk bevestigt door Elementa.
4.2 Elementa is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht,
voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden
in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden
doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
4.3 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed
hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen
tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de
afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of
leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de
overeengekomen prijs, behoudt Elementa zich het recht voor om de
afnemer de door Elementa reeds gemaakte kosten, alsmede de
gederfde winst, in rekening te brengen.
4.4 Meerwerk zal - voor zover mogelijk zo vroeg mogelijk, in ieder
geval voor de uitvoering daarvan - door Elementa schriftelijk aan de
afnemer worden meegedeeld.
De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van
bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig
aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent
voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval
binnen vijf dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Elementa.
Artikel 5. Levering
5.1 De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen,
bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en
deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet
bindend. Alle leveranties van goederen en/of diensten door Elementa
aan haar afnemer worden afhankelijk gesteld van een
kredietgoedkeuring.
5.2 Bij niet tijdige levering dient Elementa schriftelijk in gebreke te
worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering
moet worden geboden.
5.3 Voor vertraging der levering ook ten gevolge van aan Elementa
toe te rekenen omstandigheden zal zij behoudens in geval van opzet
en/of grove schuld niet aansprakelijk zijn of de afnemer het recht
geven tot niet-nakoming van enige op hem rustende verplichtingen
uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee
samenhangende overeenkomst
5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vindt levering van
opdrachten plaats af magazijn/kantoor Elementa. Het risico voor door
Elementa aan de wederpartij te leveren zaken gaat op de wederpartij
over vanaf het ogenblik waarop deze het magazijn/kantoor van
Elementa hebben verlaten. Elementa bepaalt, tenzij anders
overeengekomen, de wijze van transport naar c.q. verzending, de
verpakking etc. aan de wederpartij, waarbij zij slechts voor de
deugdelijkheid van haar keuze zal behoeven in te staan.
5.5 Ingeval van levering van opdrachten wordt € 25,=
administratiekosten in rekening gebracht.
5.6 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in
fasen zullen plaatsvinden, mag Elementa de diensten en/of leveringen
van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van
de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn
financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval
van deelleveranties is Elementa gerechtigd deze afzonderlijk te
factureren.
5.7 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de
afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen,
dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn
rekening en risico.
Artikel 6. Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling strikt
binnen zeven dagen na factuurdatum te geschieden op de door
Elementa redelijkerwijs aan te geven wijze. Betaling na zeven dagen
maar binnen termijn van dertig dagen na factuurdatum (uiterste
vervaldag) leidt tot twee procent verhoging van het factuurbedrag.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal
betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken
hoofde dan ook.
6.3 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de
overeengekomen termijn (zie artikel 6.1) betaalt zal de afnemer van
rechtswege in verzuim zijn en heeft Elementa, onverminderd haar
overig toekomende rechten, het recht wettelijke rente te berekenen
vanaf de uiterste vervaldag van de betrokken factuur tot en met de
dag der algehele voldoening.
Door Elementa redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van
rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door
externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen
door de afnemer worden vergoed. Elementa is gerechtigd om deze
kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het verschuldigde,
met een minimum vanaf € 250,=.
6.4 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van
verschuldigde rente en/of (invorderings-)kosten en vervolgens tot
voldoening van de oudste openstaande facturen
Artikel 7. Reclames
7.1 De afnemer is verplicht de verpakking direct bij aflevering en zo
volledig mogelijk doch in elk geval in de volgende werkdag op
mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele
beschadigingen en/of gebreken van de verpakking dienen, indien deze
bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur,
en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet
bij aflevering doch binnen de hiervoor genoemde termijn vastgesteld
worden, direct doch uiterlijk binnen twee werkdagen na vaststelling
daarvan, schriftelijk aan Elementa gemeld te worden.
7.2 Onverminderd hetgeen in 7.1. is bepaald, is de afnemer verplicht
het geleverde zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk op
mogelijke beschadigingen en/of gebreken te controleren. Eventuele
beschadigingen en/of gebreken van het geleverde dienen, indien deze
bij aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, de factuur,
en/of het vervoersdocument vermeld te worden en indien deze niet
bij aflevering vastgesteld worden, direct doch uiterlijk binnen acht
werkdagen na aflevering, schriftelijk aan Elementa gemeld te worden.
7.3 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in 7.2
genoemde termijn konden worden geconstateerd, dienen
onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie maanden na
aflevering van de geleverde goederen schriftelijk aan Elementa te
worden gemeld.
7.4 Na het verstrijken van de respectievelijk in 7.1, 7.2 en 7.3
genoemde termijnen wordt de afnemer geacht het geleverde te
hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door
Elementa in behandeling genomen.
7.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van Elementa.
7.6 Indien en voor zover de reclame door Elementa gegrond wordt
bevonden, is Elementa uitsluitend verplicht het (de) gebrek(en) te
herstellen danwel de ondeugdelijke goederen te vervangen naar
keuze van Elementa, zonder dat de afnemer daarnaast enig recht kan
doen gelden op welke vergoeding dan ook.
7.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na
voorafgaande toestemming van Elementa onder door Elementa te
bepalen voorwaarden. De afnemer is verplicht de goederen zoveel
mogelijk in de originele verpakking en zo min mogelijk beschadigd te
retourneren. Ingeval van herstel danwel vervanging van
ondeugdelijke goederen, is de afnemer verplicht de goederen op
eigen kosten te retourneren naar een door Elementa nader op te
geven adres.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8. 1 Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van
Elementa tot het moment van volledige betaling van alle bedragen,
met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer
verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te
leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede
terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming
van genoemde Overeenkomst.
8.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de
goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen
anders dan na schriftelijke toestemming van Elementa in onderpand
te geven.
8.3 Ingeval Elementa de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij
gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te
nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Elementa op
schadevergoeding onverlet.
Artikel 9. Garantie
9.1 Elementa staat in voor de deugdelijkheid van de door haar aan de
afnemer geleverde zaken, doch ten hoogste in de mate waarin
daarvoor te haren aanzien door haar leveranciers aansprakelijkheid
wordt aanvaard c.q. garanties worden afgegeven. Elementa zal
derhalve, behoudens andersluidende schriftelijke bevestiging door
haar, tot geen verdergaande garantie gehouden zijn dan tot de
garantie bij deze algemene voorwaarden voorzien.
9.2 Elementa zal eventuele gebreken welke het directe gevolg zijn van
materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten, waarvan zij zodanig tijdig op
de hoogte wordt gesteld dat zij deze nog bij haar leveranciers kan
reclameren, (doen) herstellen dan wel (doen) vervangen. De daarmee
verband houdende kosten van arbeid, reiskosten en transportkosten
komen voor rekening van de afnemer. Elementa wordt eigenaar van
de vervangen zaken of onderdelen.
9.3 Elementa zal echter tot generlei garantie gehouden zijn indiende
afnemer wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door
niet door Elementa geaccordeerde derden doet verrichten, indien zij
het geleverde voor andere dan zijn normale gebruiksdoeleinden
aanwendt, dit op onoordeelkundige wijze behandelt dan wel
ondeugdelijk onderhoudt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet
aan de uit de levering ervan voor hem ontstane verbintenissen of
indien gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten
komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade.
9.4 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door
Elementa aan de afnemer in rekening worden gebracht.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is Elementa
nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden
schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde
goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist
functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen
en/of diensten. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade
(bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), voor verlies of
beschadiging van gegevensdragers of gegevensbestanden, voor
schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom,
en/of voor gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan,
daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en
diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
10.2 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of
veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of
door gebruik van andere dan normale doeleinden van door Elementa
geleverde goederen, is Elementa niet aansprakelijk.
10.3 Deze bedingen strekken mede ten behoeve van alle (rechts)-
personen van wie Elementa zich ter uitvoering van haar
verplichtingen zal bedienen.
10.4 De afnemer vrijwaart Elementa en haar medewerkers voor
aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële
schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van)
het door Elementa geleverde, tenzij de schade het gevolg is van
opzet/grove schuld van personeel van Elementa en/of door haar
ingeschakelde derden.
10.5 Onverminderd het in 10.1 en 10.3 bepaalde geldt dat, indiende
goederen door Elementa van een toeleverancier zijn betrokken, niet
Elementa maar de toeleverancier aansprakelijk is voor schade,
voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan die geleverde
goederen.
10.6 Elementa zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van
schade voor zover deze het bedrag dat zij terzake de levering van
zaken en/of diensten in rekening heeft gebracht, te boven gaat.
Artikel 11. Overmacht
11.1 Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de
verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de
betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet
valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij
aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben
aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden
opgeschort
11.2 Als een Situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan
negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om, binnen
negentig dagen nadien, de Overeenkomst door schriftelijke opzegging
te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst
gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen
elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
Artikel 12. Ontbinding
12.1 Mocht een van de partijen surséance van betaling aanvragen of
failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan
verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten
overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te
verklaren, dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde
Partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar.
Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van
verbintenissen onverkort aan de betreffende Partij voorbehouden.
Artikel 13. Geheimhoudingsplicht
13.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding
jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke
(bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen,
opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt
genomen.
Artikel 14. Geschillen
14.1 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden
van toepassing zullen zijn behoudens de bevoegdheid van partijen om
beslissingen van de president van de Arrondissementsrechtbank,
rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de
gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van
Elementa of, indien partijen dit wensen, door arbitrage volgens het
reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam
worden beslist
Artikel 15. Toepasselijk recht
15.1 Voor alle aangelegenheden waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van
nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen partijen
geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door
regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan
nietigheid blootstaan.
Herziene versie per 1 juni 2011 | Copyright © Elementa bv 2011
Algemene voorwaarden Remote Desktop
Algemeen
In dit document zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden vastgelegd,
die gelden voor elke gebruiker van de Remote Desktop diensten van
Elementa (“de Afnemer”), waarmee Elementa een
leveringsovereenkomst heeft inzake Online dienstverlening onder het
label Remote Desktop van Elementa.
Artikel 1
1.1 Indien één der partijen na deugdelijke ingebrekestelling in
aanmerkelijke mate in gebreke blijft te voldoen aan haar
verplichtingen, is de aansprakelijkheid van die partij beperkt tot
de extra kosten van de andere partij welke het directe gevolg zijn van
de toerekenbare tekortkoming.
1.2 Elementa kan alleen verantwoordelijk gesteld worden voor
aantoonbare directe schade indien mocht blijken dat door Elementa
geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven aan de verplichtingen,
zoals vastgelegd in deze voorwaarden.
1.3 Elementa kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor
schade die is ontstaan door fouten die hun oorsprong vinden in
incorrecte functionaliteit van de door Elementa beschikbaar gestelde
Software.
1.4 Elementa kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor
schade, die het gevolg is van het niet geheel of gedeeltelijk kunnen
leveren van haar Remote desktop diensten als gevolg van
faillissement van een software-leverancier van wie de software door
Elementa wordt
toepast bij het leveren van haar Remote desktop diensten. Indien
software leveranciers van Elementa bepaalde software niet meer
blijken te ondersteunen, is Elementa niet gehouden aan levering van
dit product.
1.5 Elementa kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade
als gevolg van expliciete content welke geplaatst is op publiekelijk
toegankelijke systemen (website/ftp etc.). Elementa behoudt het
recht om maatschappelijk onaanvaardbare content per direct en
zonder voor(aankondiging) te verwijderen van klant domeinen.
1.6 De totale aansprakelijkheid voortvloeiende uit de dienstverlening
is in ieder geval beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan twee (2)
keer de bruto jaaromzet hetgeen Elementa aan Afnemer in rekening
brengt in het kader van het contract door Elementa aan betreffende
Afnemer. De totale aansprakelijkheid zal echter nimmer meer zijn dan
€ 5.000,- (zegge vijfduizend euro)
1.7 Een eventuele actie, uit welke hoofde dan ook en al dan niet in
rechte, dient te worden ingesteld binnen een (1) maand na het
desbetreffende voorval.
1.8 Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de wijze
waarop een eventuele actie wordt aangespannen.
5.9 Aansprakelijkheid als gevolg van een overmachtsituatie is
uitgesloten.
2 Duur van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst voor levering van Remote desktop diensten gaat
in op het moment van ondertekening en wordt aangegaan voor een
periode van 1 kalendermaand.
2.2 Na afloop van de in 2.1 genoemde aanvangsperiodes geldt dat
deze overeenkomst telkens stilzwijgend wordt verlengd voor een
periode van 1 kalendermaand, tenzij één der partijen deze
overeenkomst schriftelijk beëindigt voor de 25e van de maand.
2.3 Afnemer is niet gehouden aan de in dit hoofdstuk genoemde
opzegtermijnen indien Elementa bij herhaling niet voldoet aan de in
deze voorwaarden gestelde verplichtingen van Elementa.
2.4 De overeenkomst voor levering van Remote desktop diensten zal
van rechtswege eindigen indien:
• Één der partijen, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt
verleend,
• Ten aanzien van één der partijen faillissement wordt aangevraagd,
• De onderneming van één der partijen anderszins wordt geliquideerd
of beëindigd.
2.5 Na rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst van Remote
desktop diensten zullen partijen tot een afrekening komen van de
verschuldigde maar nog niet betaalde vergoedingen, zoals
vastgelegd in die overeenkomst, met dien verstande dat de
vergoedingen zullen worden berekend tot aan het einde van de
kalendermaand waarin de overeenkomst rechtsgeldig is
geëindigd.
3 Onderhoud en gebruik
3.1 Afnemer zal onmiddellijk na het optreden van een storing
Elementa daarvan in kennis stellen.
3.2 Afnemer is gehouden het personeel van Elementa of door
Elementa aangewezen derden toegang te verschaffen indien
Elementa dit wenselijk acht voor het opheffen of voorkomen van een
storing. Dit alleen expliciet voor de levering van de Elementa dienst,
tenzij anders is overeengekomen.
3.3 Kosten die voortvloeien uit het oplossen van een storing bij het
gebruik van de Remote desktop dienst waarvan de oorzaak ligt in de
ICT infrastructuur van Afnemer zijn voor rekening van Afnemer.